fredag den 31. august 2018

Keldsnor Fuglestation sidste dag i august

Hermed dagens tal fra Keldsnor Fuglestation. Jeg satser på at ringmærke lørdag og søndag.Mvh. RYT

Sort stork på Langeland. Morten MüllerDagen startede med 4 sydtrækkende hvepsevåger ret højt på himlen over Magleby kl. 0638.

Kørte til Dovns hvor 11 hvepsevåger trækker syd, nær Keldsnor fyret, 3 rørhøge smutter også. Det gjorde jeg også, mod fyret. Dagstotalen blev 59 hvepsevåger i den friske vestenvind, 7 rørhøge, 36 spurvehøge.Jeg tror hvepsevågerne kom til øen onsdag eftermiddag hvor vinden var frisk om eftermiddag fra sø. De var så fanget af regnvejret torsdag, hvor kun få slap afsted i et knap 2 timers ophør af regnen omkring middag.
Dagen sluttede, for mit vedkommende med en herlig sort stork ved Fredmosen, på lusk efter aftenfalk fandt jeg en gammel sort stork kredsende med en fiskeørn, der moppede den i 20 min.

Det foregik meget højt på himlen og som slut skruede storken sig absurd højt op, og gled mod Ærø.

Morten Müller


.

onsdag den 29. august 2018

Ringmærkningstal, Keldsnor Fuglestation, 29/8-2018

Ringmærker: JHJ (Jan Holm Jensen)Jeg satser på at ringmærke fra fredag morgen og hen over weekenden...Mvh. RYT (Hans Rytter).

torsdag den 23. august 2018

En perfekt morgen til ringmærkning! Hans Rytter

En perfekt morgen til ringmærkning! Ingen vind, let dis, en front med regn der banker på fra NV - samt en udhvilet ringmærker! Det kunne ikke gå skævt!!!

Fra morgenstunden var det helt dødt! Flere fugle havde åbenbart forladt Sydlangeland, end der var kommet til!

Efter 2½ time var der ringmærket 25 fugle. Men pludselig fra klokken 8 til 9 kom der gang i vore fjerede venner, inden det så blev det dødt igen. Dagstotalen landede på 65 nye fugle. Accepteret - men det ku' godt have været bedre med den vejrudsigt!
Efter planen vil MIB og JD afprøve fangstlykken på søndag. God fangst...

Mvh. RYT's.

onsdag den 22. august 2018

Melding fra hængekøjen! Hans Rytter"Et billede siger mere end 1.000 ord"! Jeg er klar igen i morgen...!


Dagens ringmærkede fugle
Mvh. RYT

tirsdag den 21. august 2018

Der ringmærkes på KNF de næste tre dage.

På grund af andre gøremål i formiddags blev nettene på Keldsnor Fuglestation først åbnet kl. 14:00 - og lukket igen kl. 17:30! Det gav 36 nye ringmærkede fugle!Det er planen vi ringmærker onsdag og torsdag...

Mvh. RYT's: Bodil og Hans Rytter


.

KALD – DET’ KÆRLIGHED 2. Lars Tom-Petersen

NU MED TAL OG KOMMENTARER

Optælling af rastende sangere skete d. 4.-11.8. i en række krat på Ærø. Ud over optælling var der primært fokus på at registrere sangernes kald.Placeringen af de undersøgte lokaliteter fremgår af  kort. De udvalgte krat var dels placeret inden for nogle af øens ”store” lokaliteter, dels i landbrugslandet – nogenlunde lige fordelt.

Her vil artsfordelingen blive beskrevet. Jeg vil tilføje kommentarer med udkig til det øvrige land.

I alt 196 sangere blev sikkert bestemt. Der er tale om et minimumstal, da der en del steder var mange fugle samlet på et ret lille areal. For at undgå dobbeltregistreringer er det laveste sikre antal valgt for hver art. Der var de sidste dage en vis gennemstrømning af sangere. Den ca. 1½ km lange smalle Drejskov, der går i Ø-V-lig retning langs sydkysten ved Gråsten Nor, fungerer således som ledelinje for det synlige dagtræk af især småfugle. Her var der de sidste dage en livlig bevægelse af småfugle mod vest, og især antallet af løv- og gærdesangere er formodentlig sat for lavt.

Det samlede antal er ikke enormt, men alligevel nok til nogle kommentarer til de enkelte arter kan retfærdiggøres. Kendskab til mange af de almindelige småfugles fordeling har vi primært fra ynglefugletællinger og ringmærkning. Mere systematiske tællinger uden for yngletiden i det danske landskab er meget få.Sangernes fordeling på arter fremgår af tabel. 
Her er også de samlede ringmærkningstal ult. juli- med. aug. fra tre fuglestationer (Gedser, Gulstav og Fanø) indført. Tallene på Ærø afspejler formodentlig en større andel af lokale ynglefugle, end det er tilfældet ved fuglestationerne.

Andre fugle blev selvfølgelig set. De mest interessante småfugle fra Ærø-dagene skal kort nævnes: Stenpikker 10, bynkefugl 12, rødstjert 7, husrødstjert 1, grå fluesnapper 10, rødrygget Tornskade 4, halemejse 3 (sjælden ynglefugl på Ærø) og korttået træløber 3 (meget fåtalligt på Ærø).

Som det fremgår blev der ikke, som håbet, fundet sjældenheder. Det er også meget forlangt med et materiale på 3-400 fugle (inkl. de ubestemte). Fra ringmærkning ved vi, at der oftest skal flere tusinde fugle i nettet, før der produceres et hit. I perioden 20.7. – 14.8. blev der ringmærket næsten dagligt på tre fuglestationer i Danmark: Gedser, Gulstav (Langeland) og Sønderho (Fanø). Deres tal indtastet i DOF-basen viser, at der i alt er ringmærket 2736 fugle i perioden. Det har produceret en SU-art, vandsanger på Fanø, og yderligere et sub-hit, høgesanger på Langeland.

Gættefugl Foto: Lars Tom-Petersen
Svar på gættefugl: Tornsanger, juv. Bemærk den svage rødtoning af svingfjerene og lyse ben
Kommentarer til nogle af arterne på Ærø:

Gærdesanger
Antallet 47 er overraskende højt. Som nævnt i første opslag udgjorde gærdesanger mindst 95 % af de sylvia-kaldende sangere, som kunne bestemmes sikkert, når de blev set. En gennemgang af tallene fra de tre fuglestationer i juli-august 2018 viser, at gærdesanger har været den talrigest ringmærkede sanger i ovennævnte periode – med i alt 491. Fordelingen på de tre stationer er dog noget forskellig, idet især Gedser har haft meget store tal for arten (i alt 341). Jeg har ikke undersøgt tal fra tidligere år, men noget kunne tyde på, at gærdesanger har haft et godt yngleår i 2018.

Munk
6 munke et meget lavt tal. Gærdesanger og munk er som ynglefugle på Ærø nogenlunde lige almindelige (men ikke blandt de mest talrige sangere på øen). Også på fuglestationerne ringmærkes der ret få munke i perioden – i alt 61. Her spiller det dog ind, at munkens træk ikke er indledt endnu. Skjuler munkene sig mere end andre sangere, når yngletiden er afsluttet? Noget vi også kender fra andre almindelige spurvefugle som solsort og bogfinke: Efter endt yngleaktivitet bliver de mere eller mindre ”væk” i en periode ult. juli-august, indtil deres trækaktivitet starter i september.

Havesanger
Blot 3 af denne art er meget lavt. Arten er almindelig ynglefugl på øen. Havesanger er nok den af de her nævnte arter, der lever mest skjult.

Gulbug
Antallet 15 er relativt lavt i betragtning af, at arten er en af de tre talrigeste sangere på øen (sammen med torn- og gransanger). Gulbug trækker meget tidligt sydpå, og en del gulbuge har nok allerede forladt Ærø i begyndelsen af august.

Løvsanger
Kun ganske få blev registreret de første 5 dage, og hovedparten af de 21 blev fundet efter d. 8.8. Det svarer ganske godt til artens forekomst på Ærø, hvor den er en fåtallig ynglefugl, som kun yngler regelmæssigt på nogle få lokaliteter. Til gengæld er den, som i resten af landet, en talrig trækgæst.

Gransanger og tornsanger
Det er ikke overraskende, at de sammen med gærdesanger er de mest talrigt registrerede. De to arter er ud over, at de er almindelige ynglefugle, også de lettest registrerbare. De er både meget stemmeaktive og ret let bestemmelige på kaldet, og samtidig forholdsvis villige til at vise sig frem i selv det tætteste krat. Tornsanger er på fuglestationerne den næst-talrigeste blandt de ringmærkede arter (418), mens der er meget få gransangere (28!). Gransangerens træk er endnu ikke gået i gang pr. august

Gættefugl Foto: Lars Tom-Petersen
Svar på gættefugl: Gærdesanger. Her er ikke meget at gå efter, men man aner dog en gråtonet isse, en mere bruntonet hale en gråtonet vingespids skjult bag bladene. Fuglen blev set bedre i kikkert :)
At finde og bestemme rastende sangere (og andre småfugle) kan være en underholdende og tidskrævende aktivitet. 
Observationsforholdene er ofte vanskelige Sangerne lever skjult, og de er ofte kun synligt fremme i få sekunder, inden de igen smutter ind i krattet. Mange af dem ligner hinanden, og i august optræder hver art i flere forskellige dragter. 

Gættefugl Foto: Lars Tom-Petersen
Svar på gættefugl: Rødrygget tornskade, hun/ungfugl. Bemærk den rødlige ryg og den gråtonede nakke
Vedhæftet nogle få fotos fra pr. august 2018, som illustrerer dette. Mere skal ikke afsløres lige nu – der er tale om to sangere og en ikke-sanger. 

Man er velkommen til at gætte – navnene vil blive afsløret senere.

Ovenstående tekst er copy/paste fra Facebook.

Følgende kommentarer fra samme Facebookgruppe:

Torben Johannesen: Tak, meget imponerende arbejde du har gennemført. Dejlig viden at have.

Kristoffer Hansen: God flid. Find en høgesanger, lundsanger, vandsanger eller noget endnu bedre.

Lars Tom-Petersen har svaret:

Som det fremgår var det en del af det tredelte sensommerprojekt: 1) Registrere kald, 2) Optælle, 3) Finde hits. Sjældenheder hænger ikke på træerne, så var de nemlig ikke hits - hvilket jeg iøvrigt også har redegjort for i opslaget. Heldigvis var projektet indrettet, så succesen var sikker. To ud af tre mål kom i hus, og jeg har lært endnu mere om sangernes kald, end jeg kunne i forvejen. En proces, der aldrig ender. Derudover er jeg godt tilfreds med at finde lokale sjældenheder, hvilket jeg tillader mig at kalde korttået træløber - efter at arten har levet en ujævn tilværelse på Ærø, siden jeg som den første fandt den på øen for ca. 15 år siden. Det er en af de sjove ting ved at birde på mindre, fjerne øer. Almindelige fugle bliver til hits. Jeg mangler på Ærø stadig spætmejse, topmejse, sumpmejse og natugle for at nævne de mest almindelige. Til gengæld har jeg leveret en lang række nye arter for øen gennem årene - de seneste er vist blåhals, biæder, hvidbrynet løvsanger, lille fluesnapper, mellemflagspætte, grønspætte og lille skrigeørn. I år lykkedes det mig for første gang i 50 år at se husskade i Ærøskøbing (hvor sommerhuset vel at mærke ligger) - det var en stor dag :)


Nu er "senere kommet" den 24. august 2018:

Tiden er kommet: Afsløring af de tre fotomodeller, som er tornsanger, gærdesanger og rødrygget tornskade. Se yderligere kommentarer ved fotos.

søndag den 19. august 2018

Drama på afstand. Finn Skov

Havørn på jagt ved Bøjden Nor.

Fotoserien er taget af Finn Skov ved noret i går den 18. august 2018.

Foto: Finn Skov

Foto: Finn Skov

Foto: Finn Skov

Foto: Finn Skov

Foto: Finn Skov

Foto: Finn Skov

Foto: Finn Skov

Foto: Finn Skov

Foto: Finn Skov

Tak til Finn Skov for serien.
Husk at se fotoerne i stor størrelse!

.

lørdag den 18. august 2018

Steppehøg på KNF. Michael Bjerregaard

I denne weekend er det Michael Bjerregaard, som styrrer KNF.

“Dagens historie fra det sydlangelandske, må være den unge steppehøg jeg trasker op, da jeg åbnede nettene i morges klokken. 5.40. Den baskede op fra nogle tuer med højt græs 5 meter fra mig og tumlede over mod Østerskov. Den var godt nok fin.


Ellers var dagen godkendt med 65 nye fugle, især rør- , kær og tornsangere rørte på sig, mens Rødstjerterne og Munke er ved at dukke op i større antal nu.

Gammel Rødstjert han, De hvide fjerspidser på struben og bryst bliver slidt af så den er flot til næste forår. Foto: Michael Bjerregaard

Rødstjert, ung hun. Foto: Michael Bjerregaard

 Et par hvepsevåger baskede også forbi Gulstav Mose. Kaffen smagte godt hos Søren og vi fik da en lille sludder om løst og fast imens den blev nydt.

En fin dag blev det til på Sydlangeland, Joakim og jeg ser frem til i morgen. ☺️”


.

fredag den 17. august 2018

Regn lukker for ringmærkningen på KNF. Hans Rytter


En af de roligere dage med 66 nye fugle på bogen. Vi lukkede ned sidst på formiddagen lige inden regnen ramte sydspidsen. Nå ja, - da Alejandro fik en JUV Rødrygget Tornskade i hånden, blev der sagt noget på spansk som jeg ikke forstod! Men meningen var ganske klar! 

Rødrygget tornskade. Foto: Hans Rytter
Til almindelig orientering, så er Rødrygget Tornskade meget temperamentsfuld, hidsig og "farlig i begge ender"!!!

JD og Alejandro Foto: Hans Rytter
I weekenden er det JD og MIB der ringmærker. De drømmer fortsat søde drømme om Vandsanger... 

Skovpiber  Foto: Hans Rytter

 Go' fangst :o)


Mvh. Alejandro, JD & RYT

torsdag den 16. august 2018

Småfugletrækket er i gang over KNF. Hans Rytter

Dagen begyndte før solopgang med efterårets 3. Græshoppesanger som første fugl. Dejligt vi igen er begyndt at fange den art. Det har været lidt sløjt de senere år! 

Græshoppesanger Foto: Hans Rytter
Igen i dag var der kaldende Skovpiber over os det meste af tiden, iblandet kald fra gule vipstjerter. Trækket rører på sig!En dagstotal på 80 ringmærkede fugle, samt en aflæsning af en tidligere ringmærket Nattergal, er godkendt! 

Dagen bød også på efterårets 12. ringmærkede Mudderklire - "take that"!

Mudderklire Foto: Hans Rytter
Men - ringmærkerne er blevet stillet i udsigt, at når de ikke kan fange 100+ fugle på en hel dag, reduceres gourmet niveauet tilsvarende!!! I dag hedder det så "buffet" = læs "rester"! 

Dertil postevand ad lib. for ringmærkere. 

Hjælperholdet må derimod gerne nyde begrænsede mængder drikkelse med procenter - der kan give promiller...!

Vi ses igen i morgen - pinligt ædru...!

Alejandro & RYT


.

onsdag den 15. august 2018

Menukort A la Carte på KNF


Dagen gryer på Keldsnor fuglestation. Foto: Hans Rytter
I dag har vi atter anlagt "høj cigarføring" her nede på sydspidsen! Dagstotalen rundede de 100+ fugle, og midt på eftermiddagen svingede en Sort Stork ind over Gulstav. Den kom angiveligt direkte fra Lolland, med kurs mod Søgård Mose. Vi kunne efterfølgende desværre ikke genfinde den fra Fakkebjerg.I dag var der et fint træk af skovpibere og vi observerede også en del gule vipstjerter her over ringmærkningsområdet.

Aftenmenuen på Gulstavvej 14 er lammekølle med brun (fløde)sovs, kartofler, lidt grøntsager, hvidløg og rødvin a la carte - efterfulgt af mirabellegrød med sødmælk :o)
Skal hilse værten og sige der ikke er flere ledige pladser :o)

Vi ses igen i morgen...

Mvh. Alejandro & RYT


.

tirsdag den 14. august 2018

Græshoppesanger ringmærket på KNF. Dagens tal fra Hans Rytter


"Just another dull day at the office"!

Dette udsagn passer vist meget godt til dagens begivenheder. Største lyspunkt: Årets 2. Græshoppesanger :o)

Græshoppesanger Foto: Hans Rytter
Vi kom først sent i gang pga endnu en morgen med truende sorte skyer fra syd/sydvest! På denne tid af året frygter vi altid skybrud!!!

Dagens fangst den 14. august 2018.


I dag indgår der en samlet opgørelse over fangsterne i efterårssæson - fordelt på arter.

Samlet opgørelse over fangsterne i efterårssæsonen 2018

Vi ses igen i morgen...

Mvh. Alejandro & RYT

mandag den 13. august 2018

Keldsnor Fuglestation den 13. august 2018. Hans Rytter

Mandag på Keldsnor Fuglestation - KNF. - dagens rapport:

Efter en nat med regn det meste af tiden var forventningerne til dagens fangster ikke overvældende. 

Men vi nåede dog alligevel at få 64 nye fugle på bogen, hjulpet lidt på vej af noget "havemærkning" på Gulstavvej 14. 
Bunkefugl RI Foto: Hans Rytter


Vi var også omkring "Akselbjerggård" for at fange voksne landsvaler. Det blev til 3 aflæsninger!Regnvejret havde holdt de seneste dages fugle tilbage, så vi har i dag flittigt øvet "udtagning af allerede ringmærket fugl"!

Vi rykker friske og frejdige ud igen i morgen - hvis ellers DMI vil holde regnvejret lidt på af stand af nettene...

Mvh. Alejandro & RYT


.

torsdag den 9. august 2018

Sidste ringmærkning før stormen

"Atter en dag på kontoret"! 75 nye fugle fordelt på 17 arter... Efterårstotalen er nu nået op på 933 ringmærkede fugle.I morgen fredag holder KNF lukket, da DMI bestemt ikke lover ringmærkningsvejr. Lørdag har JD og MIB planer om at ringmærket - hvis ellers støvet har lagt sig efter blæsevejret. Vi får se...

Mvh. RYT

onsdag den 8. august 2018

Vandsangeren fløj forbi Kelsnor Fuglestation!

Keldsnor melder:

Dagstotalen landede på 37 nye fugle i dag, fordelt på 13 arter. Desværre ingen Vandsanger - den tog Fanø Fuglestation sig af!!! Hermed et stort velment tillykke til kollegerne på Fanø :o) Nå,- men vi har en bindende aftale med Morten på Fanø og Hans på Gedser, at de sender de(t!) næste store hit videre til Keldsnor Fuglestation. Så må vi se om de holder ord :o)

Under alle omstændigheder åbner JD og JHJ friske og frejdige nettene igen i morgen tidlig.

Mvh. RYT


.

tirsdag den 7. august 2018

Keldsnor Fuglestation starter også ugen varmt!

Hans Rytter beretter fra Sydlangeland:

Atter en varm dag! Ja,- det var således, at varmen fra SØ væltede os i møde i ringmærkningsområdet, da vi åbnede nettene kl. 05:00... Det blev en god dag med 82 nye fugle på bogen. Men - vi efterstræber fortsat "den med midterskilningen" (Læs: Vandsanger!!!) 

Omkring klokken 08:30 gik fuglene til siesta, og ringmærkerne fulgte efter ved 10-tiden.

Dagens fangster:


De pt. 5 hyppigste arter:


Onsdag-torsdag er det JHJ og JD der folder sig ud ved nettene. God fangst til jer 👍

Mvh. JD & RYT


.

lørdag den 4. august 2018

Keldsnor fuglestation lørdag d. 4. august 2018. Michael Bjerregaard

Michael Bjerregaard har haft tjansen på fuglestationen i dag.

Dagen var lidt køligere end de foregående, vi slap for regnen (desværre); men vinden friskede op og betød vind i nettene. 

Dagens fangst. 79 fugle. Foto: Michael Bjerregaard


Måske er rørsangere begyndt at røre på sig. Der var flere end kærsangere i dag. 

Tre nattergale er flot og tyder på en god ynglesæsonen.

Nattergal. Foto: Michael Bjerregaard

Nattergal. Foto: Michael Bjerregaard

Nattergal. Foto: Michael Bjerregaard
Gulstav mose må være et af Danmarks bedste steder at se rørdrummen flyve rundt. Man skal ikke stå længe før man ser en eller flere være oppe og flyve.
Duehalerne er her endnu 4 stk. i dag hos Søren (Bøgelund Gulstavvej 14.).”


 .

fredag den 3. august 2018

Vagtskifte på Keldsnor Fuglestation - RYT skifter med MIB

Hans Rytter har haft vagten på fuglestationen i en perioden med stille, varmt vejr. Det har givet gode "fangster" med spædende fugle imellem.

Hans skriver i dag:

Atter en blændende morgenstund, men temperaturen var i dag faldet til 21 grade C kl. 04:30!!! Grundet andre gøremål blev nettene slået sammen klokken 10, men det gav da alligevel 56 nye fugle. Bedste i dag = Svaleklire!Det nærmeste jeg i dag kom den lææææænge ventede Vandsanger, var denne unge Rørsanger med hvide issefjer!

Rørsanger 1K. Foto:  Hans Rytter


MIB overtager ringmærkningen i weekenden. DMI lover blæsevejr på søndag, så det er muligt, at MIB vælger at holde lukket den dag, hvis det suser for meget i "slangekrøllerne"! :o)

Mvh. RYT.

.