onsdag den 29. maj 2019

Gråstrubet lappedykker har ikke ventet forgæves.

I løbet af foråret har Poul "Brugs" Rasmussen fulgt den/de gråstrubede lappedykker ved Broholm.

Den 15. marts ankom den ene gråstrubede lappedykker til Broholm "Gråstrubet lappedykker returnerer til ynglepladserne. Foto Poul "Brugs" Rasmussen" og den ventede længe på magen "Gråstrubet lappedykker venter fortsat på magen"; men nu er der succes ved Broholm.

Gråstrubet lappedykker Broholm Foto: Poul "Brugs" Rasmussen

Gråstrubet lappedykker Broholm Foto: Poul "Brugs" Rasmussen

Gråstrubet lappedykker Broholm Foto: Poul "Brugs" Rasmussen
Den 31. maj opdagede Poul "Brugs" Rasmussen unge nummer 3!

Gråstrubet lappedykker Broholm Foto: Poul "Brugs" Rasmussen.

mandag den 27. maj 2019

Gul vipstjert - ændring af levested? Poul Vestergaard Rasmussen

De senere år har det set ud til at gul vipstjert har ynglet i korn – eller rapsmarker, som ligger ud til Vejlen – altså den vej der går øst for Tåsinge Vejle.

Gul vipstjert Foto: Poul Vestergaard Rasmussen
I år ser det ude til der i hvert fald er to par her – men også på markerne, der ligger ud til Udflyttervej op mod Gesinge har jeg gennem den seneste tid set 2-3 par gule vipstjerter.

https://goo.gl/maps/JifeGXy4ucpxacSV7

Er der andre der kender til at gul vipstjert yngler i marker?

Mvh Poul

Sådan beskrives levested hos:

FugleogNatur.dk:
Levested:
Er knyttet til fugtige enge. Den findes i alle dele af landet, men i stærkt vekslende antal i relation til forekomsten af egnede levesteder. Fuglen mangler således lokalt i store områder og træffes almindeligst i marskområderne i Sønderjylland samt på de fugtige enge i Vestjylland og omkring Limfjorden.
Græsklædte fugtige områder som enge og strandenge er mindsket stærkt i antal i de seneste årtier. Dræning har sænket vandstanden, og drænede engområder er mange steder blevet tilsået med andre afgrøder end græs. Den gule vipstjert forsvinder da straks som ynglefugl. Indlandslokaliteterne er blevet opgivet i de seneste årtier på grund af opdyrkning og tilgroning. Således er antallet af yngleområder mindsket med over 30 % mellem 1970’erne og 1990’erne. (Kilde: Fuglene i Danmark v/Meltofte og Fjeldså, Gyldendal 2002)

DOF.dk:
Levested:
Gul vipstjert yngler i størstedelen af Europa, Rusland og Tyrkiet, det nordlige og centrale Asien og Alaska. I Danmark yngler den især på enge med lav græsvegetation, hovedsageligt langs kysterne og ved fjorde med strandenge. Indlands kan den yngle i moser. Den forekommer i størst antal ved Vejlerne og Tipperne i Jylland og på kystlokaliteter omkring København og langs Køge Bugt, f.eks. på Avedøre Holme og Ølsemagle Revle


.

lørdag den 25. maj 2019

Det nye skjul ved Tryggelev Nor version 2. medio maj 2019. Finn Skov

Finn Skov har udnyttet de gode muligheder til at tage fotos fra det nye fugleskjul og sendt disse fotos.

Skestork Foto © Finn Skov

Skestork Foto © Finn Skov

Skestork Foto © Finn Skov

Skestork Foto © Finn Skov

Skestork Foto © Finn Skov

Skægmejse Han Foto © Finn Skov

Skægmejse Han Foto © Finn Skov

Knarand Foto © Finn Skov

Knarand Foto © Finn Skov

Rørhøg Foto © Finn Skov

Rørhøg Foto © Finn Skov

Rørhøg Foto © Finn Skov

Rørhøg Foto © Finn Skov

Knopsvane Foto © Finn Skov

Knarand Foto © Finn Skov

Gråand Foto © Finn Skov

Gråand Foto © Finn Skov

Knopsvane Foto © Finn Skov

Knopsvane Foto © Finn Skov


.

torsdag den 23. maj 2019

Tornsanger i sangflugt. Poul Brugs Rasmussen

Tornsangeren er en af vore mest almindelige sangfugle. Den findes overalt i DK og ca 320000 par yngler i landet.
Et sted som Tange å i åbent land vender den trofast tilbage til buske og hegn, hvor der er urtevegetation.
I slutningen af april og i starten af maj kommer tornsangeren retur fra Afrika for igen at flyve sydpå i starten af september. I år kom tornsangerne forholdsvis sent; men så var de også at høre overalt. Nu sidder overalt i det sydfynske og synger ivrigt.

Tornsanger han Tange å den 23. maj 2019. Foto © Poul Brugs Rasmussen
Tornsanger i sangflugt er fotograferet ved Tange å af Poul Brugs Rasmussen

Tornsanger han i dangflugt ved Tange å den 23. maj 2019. Foto © Poul Brugs Rasmussen

Tornsanger han i dangflugt ved Tange å den 23. maj 2019. Foto © Poul Brugs Rasmussen

Tornsanger han i dangflugt ved Tange å den 23. maj 2019. Foto © Poul Brugs Rasmussen

Tornsanger han i dangflugt ved Tange å den 23. maj 2019. Foto © Poul Brugs Rasmussen

Tornsanger han i dangflugt ved Tange å den 23. maj 2019. Foto © Poul Brugs Rasmussen

Tornsanger han i dangflugt ved Tange å den 23. maj 2019. Foto © Poul Brugs Rasmussen

Den synger ofte i sangflugt, som flot er illustreret af Poul.

Sangen kan findes her.

DOF om Tornsanger

FugleogNatur om Tornsanger


.
mandag den 20. maj 2019

Monnet - version 2. Poul Vestergaard Rasmussen

Forøvrigt en lille positiv ting i relation til gårsdagens nekrolog om Monnet.

1 par viber i parringsflugt og et muligt YF af almindelig ryle.

Foto: Poul Vestergaard Rasmussen
     To AD fugle der markere ret tydeligt👍

Mørkbuget knortegås Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Sølvhejre Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Hættemåge Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Havterne Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Strandskade Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Rørhøg Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Havørn Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Stenpikker Foto: Poul Vestergaard Rasmussen
Obs fra den 20. maj 2019:

Monnet, Tåsinge: Knopsvane 26 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 68 R, Bramgås 1940 T, Grågås 61 R, Ederfugl 2 YF, Toppet Skallesluger 12 R, Toppet Skallesluger 2 YF, Gravand 17 R, Gravand 2 YF, Troldand 2 R, Gråand 15 R, Gråand 2 YF, Krikand 2 R, Ringdue 3 OF, Mursejler 1 OF, Fiskehejre 6 R, Sølvhejre 1 R, Skarv 12 OF, Strandskade 11 YF, Klyde 1 OF, Stor Præstekrave 1 YF, Vibe 1 R, Vibe 1 YF, Storspove 4 R, Almindelig Ryle, Engryle (ssp. schinzii) 1 YF TH, Rødben 3 OF, Hættemåge 24 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 43 R, Svartbag 2 OF, Havterne 9 YF, Rørhøg 2 FU, Havørn 1 2K+ OF, Havørn 2 AD R, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 11 R, Gulbug 1 SY, Bysvale 2 FU, Landsvale 14 FU, Digesvale 100 YF, Gransanger 2 SY, Munk 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Stær 8 R, Stenpikker 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 1 YF, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 SY. Poul Vestergaard Rasmussen

                                                                                Tekst og fotos Poul Vestergaard Rasmussen

.

søndag den 19. maj 2019

Monnet – en nekrolog? Poul V. RasmussenI 1988 blev jeg af Fyns Amt bedt om at lave fugleoptællinger i Vejlen og Noret på Tåsinge og tre år efter, i 1991, også på Monnet.

Sidstnævnte lokalitet blev uden sammenligning min altoverskyggende ynglingslokalitet – og lad os kalde det en kærlighed som blot voksede med årene.
Det var et privilegium at få lov at naturovervåge dette unikke sted, men også lidt skræmmende for en grøn ornitolog første gang at stå ved leddet og skue ud over den vidtstrakte strandeng, hvor der var myriader af fugleliv. Hvordan får man dog mandtal på det?

Det er mig stadig en udsøgt fornøjelse at besøge Monnet – men som overskriften antyder, er det ikke lutter idyl.

    Bramgæs over Langodde.

For os der jævnligt og over mange år har færdedes i naturen, er der klare tegn på, at naturen ikke trives. Ja, selv på steder som Monnet, hvor den umiddelbare opfattelse må være, at her trives planter og dyr, er der i de senere år sket voldsomme ændringer.
Desværre er der en tilsvarende tendens på tilsvarende biotoper – ja, vel ikke kun i Danmark, men i det meste af Nordeuropa. Selv på nogle af landets bedste lokaliteter, som fx Tipperne, Værneengene og Vejlerne, sker tilbagegangen af vores strandengsfugle i skræmmende tempo, og for ikke længe siden kunne vi læse, at fuglelivet omkring Odense fjord også er ved at kollapse.

    Strandskade - tidligere talrig ynglefugl på Monnet

Sammenligning af yngletal fra Monnet fra tidligere og nu.

Men tilbage til Monnet.

Lad mig, for at forenkle det, holde mig til de talrigste arter i et forsøg på at beskrive tilbagegangen af ynglefuglene på stedet.

I optællingerne fra 1989 foretaget af
Lars Hansen ynglede her: 37 par viber, 40 par rødben og 30 par strandskade.
Året efter, 1990, tæller
Poul Henrik Harritz: 49 par viber, 44 par rødben og 45 par strandskader 
og i 1993 tæller jeg følgende ynglepar: 47 par viber, 39 par rødben og 48 par strandskader.

Altså et rimeligt klart billede af et antal, der ligger på omkring 30 til 50 for hver af de nævnte arter.

Som sammenligning er antallet af samme arter optalt her i år, altså
2019: Vibe 0 par, rødben 6 par og strandskade 10 par.

Det har ikke bare været en glidende tilbagegang fra år til år – men i det lange perspektiv viser det et tydeligt billede af, at det går den gale vej.

Brushøns var tidligere almindelig ynglefugl på Monnet og dansede her de første år, jeg talte op, selvom jeg aldrig så tegn på ynglepar.
Klyder ynglede med 25-30 par, men er nu helt forsvundet.
Stor præstekrave ynglede med op til 10 par - nu 1 par i år.
Stor kobbersneppe 5-6 par ( de sidste forsvandt i halvfemserne).
Almindelig ryle op til 2-3 par, hvor det sidste par holdt stand til 2015. Vist nok som Fyns sidste ynglepar.

Men ikke kun vadefuglene er i tilbagegang. Stormmåge med koloni på over 150 par er helt væk, og havterne havde koloni med godt 50 par.
Nu kun enkelte par spredt langs kysten. Gul vipstjert – som må siges at være karakterfugl for en sådan lokalitet - er også forsvundet.

    Måske Fyns sidste engryle ynglede her

Trusler mod fuglelivet.

I en årrække må det formodes, at tilgroning og for ringe afgræsning var en væsentlig årsag til den voldsomme tilbagegang af vadefuglene. Men for en del år siden blev der etableret et større kvægbrug på øen, og nu må afgræsningen siges at være optimal.

Præditorer som ræve er uden tvivl en væsentlig årsag til tilbagegangen. Der er næsten hvert år en rævegrav i Vårø Knude – hvor man har konstateret kuld på op til 5 unger.
Rævebestanden er generelt steget voldsomt på Tåsinge over de seneste 5-10 år. Specielt på Monnet har man, med hjælp fra lokale jægere, gjort en ekstra indsats på at begrænse dem her. Desværre tyder alt på, at tilgangen af ræve fra det tilstødende opland, er mere en rigeligt leveringsdygtige, så også i år er der rævegrav i Knuden.

    Rævegrav Vårø Knude 2019

Men kan ræve alene være årsagen til tilbagegangen?
Ser jeg tilbage på de næsten 30 år, jeg er kommet på Monnet, har der næsten altid været ræve – og ynglefuglebestanden så ud til at kunne bære det. Og kan ræve alene være årsagen til, at det sker på som mange af landets tilsvarende lokaliteter? Personligt tvivler jeg – men hvem kan så give svaret?

    Vibe tidligere talrig ynglefugl – årets optælling gav 4-5 ikke ynglende viber 

Monnet er stadig et fantastisk område. Hvert besøg er det værd – med spændende raste - og trækfugle og et stort landskab, som tager pusten fra en. Men deprimerende at opleve de mange ynglefugle der forsvinder fra år til år.

                                                                              Foto og tekst: Poul Vestergaard Rasmussen


.

Efter 25 år ruger Klyde igen på Thurø Rev. Arne Bruun.

Besked fra Arne Bruun

"For første gang i mindst 25 år ruger klyde på Thurø Rev.

Klyde ruger Thurø Rev lørdag den 18. maj 2019. Foto © Arne Bruun

Med en masse held og hensynfuldhed fra folk og fæ kan det  måske blive til klydeunger.

Beklager fotokval, men det var hvad det ku blive til med mobil og scop.

                                                                                                                 Foto og tekst: Arne Bruun


.

onsdag den 15. maj 2019

Forårsglæde to steder på Fyn/Langeland

Vi er midt i uge 20. maj måned 2019 og naturen giver flotte oplevelser i øjeblikket.

Poul "Brugs" Rasmussen fra Lundeborg ejer af Ny Camping går glad på arbejde i denne tid bevæbnet bl a med kamera og har sendt disse dejlige forårsbilleder.

Gærdesanger mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gærdesanger mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gærdesanger mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gærdesanger mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Engkarse mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

 Kærmindesøster mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Helt mod syd ud for Keldsnor har Finn Skov taget billeder af de ynglende tejster på en dag med havblik.

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

På land vrimlede der også med forårs fugle.

Stenpikker tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Aurora tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Løvsanger tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Fiskehejre tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Splitterne og Fjordtern tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Stenpikker tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tinksmed tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Bramgås tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Splitterne tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Stor præstekrave tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov


                                                       Tak til begge fotografer: Poul "Brugs Rasmussen og Finn Skov.
.