onsdag den 5. februar 2014

Siø skal have splitternene tilbage

Siø - onsdag den 5. februar 2014.


Syddiget på "Store - og Lille Fugleø"
I øjeblikket kan der ses en stor gul gravemaskine på den sydøstlige del af Siø, hvor der tidligere stod en vindmølle. Området blev inddæmmet i 1860-erne og nu skal området igen under vand for at skabe bedre forhold for bl a Splitternerne.

"Det er et projekt som Svendborg Kommune og lodsejer Jørgen Pedersen gennemfører som en del af Natura 2000-handleplanen for Det sydfynske Øhav. Projektet gennemføres  via ordningen ”Etablering af naturlige vandstandsforhold”, som administreres af NaturErhvervsstyrelsen, og skal bidrage til at forbedre forholdene for splitterne, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Sydfynske Øhav. 
Udover at skabe et velegnet levested for splitterne, vil projektet gavne en lang række andre fuglearter. 
Bilag IV-arterne strandtudse og grønbroget tudse vil ligeledes blive tilgodeset af projektet," fortæller Mogens Lind Jørgensen fra "Natur og Klima - Svendborg Kommune.

Midterdelen


Tilføj billedtekst

"Projektet gennemføres ved at stoppe pumpeaktiviteten og foretage en mindre terrænregulering, så der skabes fugtige lavninger og mindre øer på arealet. Samtidig sikres det, at vandet kan ledes til udløbet ved havet ved ekstrem højvande, så det sikres, at reder ikke oversvømmes i yngleperioden".

Nyt stendige.
Arealet vil blive hegnet og afgræsset med kreaturer.

Området, hvor stormågekolonien med splitternene var placeret.
Mod øst

Sjældne kystfugle yngler
Området bliver spændende at følge i den kommende tid.

Ynglefugle på Siø Dof-basen
"Det tabte land" af Kjeld Hansen
Ø-flora

Ingen kommentarer:

Send en kommentar