mandag den 27. november 2023

Islandske rødben er tilbage ved Lunkebugten. Foto: Erik Thomsen

"Hej Erhardt

Rødben. Foto© Erik Thomsen

Her en flok på 18 Rødben, Lunkebugten i dag

Rødben. Foto© Erik Thomsen

Deres kald er anderledes end det vi hører fra Rødben i DK. Ryggen er også mørkere i fjerdragten end de danske.

Venlig hilsen

Erik"

Naturbasen kan man læse mere om den Islandske rødeben:

"Variation: Siden 1930erne er større antal Islandsk Rødben (Tringa totanus robusta), som udgør en speciel race, begyndt at overvintre her i landet. De er lidt større end vore egne Rødben, og de er tydeligt mørkere i fjerdragten. De opholder sig også nogle andre steder end de Rødben, vi ellers ser her i landet. Hvor Rødben normalt foretrækker mudrede vige og andre vådområder (slikvader) med blød bund, ses de islandske fugle mest på sandede og stenede eksponerede kyster. Dette hænger bl.a. sammen med, at saltvand og bølgeslag holder kysten mere eller mindre isfri sådanne steder, og at der derfor er føde at hente i form af tanglopper, orm og andre smådyr. De islandske Rødben ankommer fra sidst i juli og trækker bort igen sidst i april" Kilde: Naturbasen

Rødben med musling. Foto© Erik Thomsen

Lidt mere om forskellen på de to racer:

"Kontinentale Rødben T.t. totanus yngler på det europæiske kontinent og i Storbritannien og optræder talrigt under forårs-og efterårstrækket, mens Islandsk Rødben T.t. robusta, der yngler på Island og Færøerne, forekommer i vinterhalvåret (Boere & Smit 1981). Kontinentale Rødben optræder tilsyneladende også i vinterhalvåret, men det er uklart, om vinterudbredelsen er begrænset til den hollandske og nedersaksiske del af Vadehavet (Boer 1966, Goethe 1972). Dansk Om. Foren. Tidsskr. (1986) 80: 103-112 Da Islandske Rødben har længere vinger end kontinentale Rødben, kan vingelængden anvendes som grundlag for racebestemmelse (Hale 1971 ). Følgende maksimum-og minimumvingelængder opgives for hanner og hunner af de to racer (Hale 1971, Glutz et al. 1977). Kontinental Rødben 149-174 mm Islandsk Rødben 160-178 mm I de kontinentale populationer, som optræder i Danmark, er der ikke fundet individer med vinger længere end 166 mm (Ogilvie 1963, Hale 1971), så den øvre grænse for kontinentale Rødben kan i dette tilfælde nedsættes. Dog skal der tages højde for, at værdien er baseret på opmålinger af tørre museumseksemplarer, hvor længden af vinger er lidt kortere end hos levende og friske fugle (Prater et al. 1977, Green 1980). I nærværende undersøgelse er det derfor fundet rimeligt at anvende 168 mm som øvre grænse for kontinentale Rødben. 104 Islandske Rødben Racerne kan desuden adskilles i felten ved forskelle i dragt og kropsstørrelse ( Goethe 1972). Fra december til marts, hvor Islandsk Rødben er i vinterdragt (Boere 1976), er den islandske race påfaldende mørk, har ensartet mørkebrun ryg og en synlig grænse mellem et sammenhængende mørkt bryst og lys bug. I marts og april, hvor Islandske Rødben fælder til yngledragt (Boere Le.), kan især kropsbygning anvendes ved raceadskillelse, idet Islandsk Rødben er større og kraftigere bygget end kontinentale Rødben". Kilde: Forekomsten af Islandske Rødben Tringa totanus robusta ved Esbjerg Havn 1965/66-1984/85 

Dof: Danmarks fugle: Rødben


.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar