mandag den 27. maj 2019

Gul vipstjert - ændring af levested? Poul Vestergaard Rasmussen

De senere år har det set ud til at gul vipstjert har ynglet i korn – eller rapsmarker, som ligger ud til Vejlen – altså den vej der går øst for Tåsinge Vejle.

Gul vipstjert Foto: Poul Vestergaard Rasmussen
I år ser det ude til der i hvert fald er to par her – men også på markerne, der ligger ud til Udflyttervej op mod Gesinge har jeg gennem den seneste tid set 2-3 par gule vipstjerter.

https://goo.gl/maps/JifeGXy4ucpxacSV7

Er der andre der kender til at gul vipstjert yngler i marker?

Mvh Poul

Sådan beskrives levested hos:

FugleogNatur.dk:
Levested:
Er knyttet til fugtige enge. Den findes i alle dele af landet, men i stærkt vekslende antal i relation til forekomsten af egnede levesteder. Fuglen mangler således lokalt i store områder og træffes almindeligst i marskområderne i Sønderjylland samt på de fugtige enge i Vestjylland og omkring Limfjorden.
Græsklædte fugtige områder som enge og strandenge er mindsket stærkt i antal i de seneste årtier. Dræning har sænket vandstanden, og drænede engområder er mange steder blevet tilsået med andre afgrøder end græs. Den gule vipstjert forsvinder da straks som ynglefugl. Indlandslokaliteterne er blevet opgivet i de seneste årtier på grund af opdyrkning og tilgroning. Således er antallet af yngleområder mindsket med over 30 % mellem 1970’erne og 1990’erne. (Kilde: Fuglene i Danmark v/Meltofte og Fjeldså, Gyldendal 2002)

DOF.dk:
Levested:
Gul vipstjert yngler i størstedelen af Europa, Rusland og Tyrkiet, det nordlige og centrale Asien og Alaska. I Danmark yngler den især på enge med lav græsvegetation, hovedsageligt langs kysterne og ved fjorde med strandenge. Indlands kan den yngle i moser. Den forekommer i størst antal ved Vejlerne og Tipperne i Jylland og på kystlokaliteter omkring København og langs Køge Bugt, f.eks. på Avedøre Holme og Ølsemagle Revle


.

5 kommentarer:

 1. Det var en diskussion om netop det samme sidste år - vist på Facebook.
  Gyldendal har nu fanget trenden ;-)
  http://denstoredanske.dk/Naturen_i_Danmark/Det_%C3%A5bne_land/Store_dyr_i_det_%C3%A5bne_land/Fugle/Fuglene_p%C3%A5_fersk-_og_strandenge/Gul_vipstjert

  SvarSlet
 2. To kommentarer på Facebook DOF FYN

  Per Rasmussen Har i forbindelse med ATLAS III kigget mange rapsmarker igennem på Midtfyn uden at finde vipstjerter.
  Tænker at det måske er et fænomen der knytter sig til kystnære lokaliteter?

  og

  Lars Tom-Petersen Fænomenet er bl.a. kendt fra Randers Fjord og Limfjorden. Jeg har her på FB beskrevet det i flere opslag i forbindelse med Atlas III. Allerede i 1990-erne skrev jeg en artikel i DOF-Østjyllands lokalblad Søravnen om det. Jeg havde da lavet en optælling ved Randers Fjord, der viste, at der ynglede en del gule vipstjerter på de dyrkede marker. Siden da er bestanden steget kraftigt til måske over 200 par langs fjorden, og i dag yngler alle gule vipstjerter i området på dyrkede marker ofte langt fra nærmeste afgræssede enge - mens de store brede strandenge ved Sødringholm (Østjyllands største) huser 0 par gule vip. De senere år er de desuden begyndt at indtage de højereliggende marker fjernere fra fjorden. Også på Ærø har jeg i løbet af de seneste 20 år fundet en del ynglende på de ofte højt belliggende marker, og der er kun ganske få par på strandengene f.eks. på Urehoved og Ommels Hoved. For få dage siden havde jeg 3-4 par på marker ved Vejsnæs Nakke og 3 par på marker ved Bregninge.

  SvarSlet
 3. To kommentarer på Facebook DOF FYN

  Per Rasmussen Har i forbindelse med ATLAS III kigget mange rapsmarker igennem på Midtfyn uden at finde vipstjerter.
  Tænker at det måske er et fænomen der knytter sig til kystnære lokaliteter?

  og

  Lars Tom-Petersen Fænomenet er bl.a. kendt fra Randers Fjord og Limfjorden. Jeg har her på FB beskrevet det i flere opslag i forbindelse med Atlas III. Allerede i 1990-erne skrev jeg en artikel i DOF-Østjyllands lokalblad Søravnen om det. Jeg havde da lavet en optælling ved Randers Fjord, der viste, at der ynglede en del gule vipstjerter på de dyrkede marker. Siden da er bestanden steget kraftigt til måske over 200 par langs fjorden, og i dag yngler alle gule vipstjerter i området på dyrkede marker ofte langt fra nærmeste afgræssede enge - mens de store brede strandenge ved Sødringholm (Østjyllands største) huser 0 par gule vip. De senere år er de desuden begyndt at indtage de højereliggende marker fjernere fra fjorden. Også på Ærø har jeg i løbet af de seneste 20 år fundet en del ynglende på de ofte højt belliggende marker, og der er kun ganske få par på strandengene f.eks. på Urehoved og Ommels Hoved. For få dage siden havde jeg 3-4 par på marker ved Vejsnæs Nakke og 3 par på marker ved Bregninge.

  SvarSlet
 4. Det er præcis Lars Tom-Petersens opslag om gul vipstjert ved Randers Fjord som jeg husker (husker jeg nu). Kan dog fortsat ikke genfinde det.

  SvarSlet
 5. Som jeg husker der optrådte - og gør stadig det i marker og grøfter omkring Vejlerne i Thy siden slutningen af 80¨erne - her på Langeland har vi også set det i flere år omkring Nørreballe Nor (i år 4 par) og på Rath (i år 2 par) og ved Klise Nor (i år 2 par) - og i marsken har det været ganske almindeligt de sidste 20 år.

  SvarSlet